Adwokat Tomasz J. Kotliński - wybrane publikacje

 1. Aplikacja adwokacka w Czechach i na Słowacji
  „Palestra”, 2005, nr 9-10, s. 127-134.
 2. Organizacja adwokackiego sądownictwa polubownego w Drugiej Rzeczypospolitej
  „Palestra”, 2006, nr 3-4, s. 147-156.
 3. Projekty urządzenia adwokatury polskiej w latach 1917-1938
  „Palestra”, 2006, nr 11-12, s. 118-129.
 4. Słów kilka o historii stroju adwokackiego
  „Palestra”, 2007, nr 3-4, s. 164-167.
 5. Zrzeszenie Sędziów i Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej jako przyczynek do historii prokuratury polskiej
  „Prokurator”, 2007, nr 2, s. 40-50.
 6. Stowarzyszenia adwokackie w dwudziestoleciu międzywojennym
  „Palestra”, 2007, nr 9-10, s. 213-225.
 7. O działalności więziennych „Patronatów” w okresie międzywojennym
  „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, 2007, nr 56-57, s. 199-206.
 8. Adwokatura przemyska (1868-1939)
  „Rocznik Przemyski”, 2007, t. XLIII, z. 4, s. 163-168
 9. O ustroju i organizacji sądów pracy w osiemdziesiątą rocznicę ich powstania
  "Palestra", 2008, nr 3-4, s. 150-152.
 10. Stowarzyszenia katolickie lwowskich uczelni
  "Cracovia Leopolis", 2008, nr 2, s. 14-16.
 11. Instytucje wzajemnej pomocy w adwokaturze polskiej (Rys historyczny)
  "Palestra", 2008, nr 5-6, s. 164-175.
 12. Adam Redzik, Zarys historii samorządu adwokackiego w Polsce, Warszawa 2007, (rec.)
  "Państwo i Prawo", 2008, z. 7, s. 114-115.
 13. Kwestie narodowościowe i wyznananiowe w adwokaturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego.
  [w:] "Cuius regio, eius religio?", red. G. Górski, L. Ćwikła, M. Lipska, Lublin 2008, s. 333-349.
 14. Samorząd adwokacki w Drugiej Rzeczypospolitej
  Naczelna Rada Adwokacka, Warszawa 2008, ss. 228.
 15. Statut Tymczasowy Palestry Państwa Polskiego - ocena historyczno-prawna
  "Palestra", 2008, nr 11-12, s. 22-30.
 16. Lwowskie Towarzystwo Prawnicze w drugiej połowie XIX wieku
  "Rocznik Lwowski", 2007, s. 45-51.
 17. Towarzystwa prawnicze Galicji Wschodniej w drugiej połowie XIX wieku oraz pierwszej połowie XX wieku
  "Rocznik Przemyski", 2008, t. XLIV, z. 4, s. 137-146.
 18. Uchwała Rady Adwokackiej w Lublinie z 1926 r. w sprawie obron komunistycznych
  [w:] "Szkice o dziejach adwokatury lubelskiej", red. Piotr Sandecki, Lublin 2009, s. 119-129.
 19. Towarzystwo Galicyjskich Kandydatów Notarialnych Wschodniej Małopolski we Lwowie (1889-1939)
  "Rejent", 2009, nr 3, s. 136-144
 20. Krótka historia adwokatury galicyjskiej
  "Palestra", 2009, nr 5-6, s. 151-163
 21. Polska prasa penitencjarna i więzienna w okresie dwudziestolecia międzywojennego
  "Przegląd Więziennictwa Polskiego", 2009, nr 62-63, s. 163-172.
 22. Adwokatura kielecka w latach 1918-1939
  "Palestra Świętokrzyska", 2009, nr 7-8, s. 35-37.
 23. Stowarzyszenie Kandydatów Adwokackich w Krakowie (1896-1939)
  "Krzysztofory", 2008, s. 193-200.
 24. Stowarzyszenia sędziowskie w apelacji lwowskiej
  „Rocznik Przemyski”, 2009, t. XLV, z. 4, s. 105-115.
 25. Europejskie ustawodawstwo eugeniczne okresu międzywojennego
  „Palestra”, 2009, nr 11-12, s. 178-187.
 26. Adwokatura krakowska w latach 1868-1944
  „Rocznik Krakowski”, 2009, t. LXXV, s. 95-110.
 27. Zjazdy adwokatury polskiej. Rys historyczny
  „Palestra Świętokrzyska”, 2009, nr 9-10, s. 13-21.
 28. Stowarzyszenia i związki urzędników sądowych 1918-1939
  [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, red. A. Górak, K. Latawiec, D. Magier, Siedlce 2010, t. III, z. 2, s. 505-512.
 29. Ustrój i organizacja Lwowskiej Izby Adwokackiej
  [w:] Lwów, miasto - społeczeństwo - kultura, red. K. Karolczak, Ł. T. Sroka, Karków 2010, t. VII, s. 410-419.
 30. Delegacje adwokackie – geneza i rozwój instytucji
  "Palestra Świętokrzyska", 2010, nr 11-12, s. 15-19.
 31. Podstawy prawne ograniczania wolności słowa w ustawodawstwie prasowym dwudziestolecia międzywojennego
  [w:] Ograniczenia wolności słowa na ziemiach polskich w XIX i XX w., red. D. Degen, J. Gzella, Toruń 2010, s. 113-124.
 32. Historia adwokatury lwowskiej
  "Rocznik Lwowski", 2008-2009, s. 129-154.
 33. Adwokatura pokątna
  "Palestra", 2010, nr 9-10, s. 195-204.
 34. Polskie sądownictwo pracy w okresie międzywojennym
  "Studia z dziejów państwa i prawa polskiego", 2010, t. XIII, s. 167-181.
 35. Sądownictwo powszechne w Rzeszowie w latach 1855-1939
  "Prace Historyczno-Archiwalne", 2010, t. XXII, s. 25-33.
 36. Adwokatura krakowska w okresie międzywojennym. Wybrane zagadnienia
  [w:] Adwokatura w dawnej Galicji. Historia samorządności, Kraków 2011, s. 53-63.
 37. O pozycji zawodu adwokata i trudach jego wykonywania
  "Palestra Świętokrzyska", 2010, nr 13-14, s. 23-27
 38. Kwestia żydowska w adwokaturze polskiej okresu międzywojennego
  "Rocznik Przemyski", 2010, t. XLVI, z. 4, s. 69-84.
 39. Historia Krakowskiej Izby Adwokackiej
  Kraków 2011, ss. 140.
 40. Związek Adwokatów Polskich w okresie pierwszej wojny światowej
  "Palestra Świętokrzyska", 2011, nr 15-16, s. 26-30.
 41. Biblioteki oraz działalność wydawnicza krakowskiej i lwowskiej Izby Adwokatów
  [w:] КРАКІВ-ЛЬВІВ. Книг, часописи, бібліотеки XIX-XX ст., t. X, Lwów 2011, s. 487-492.
 42. Studium Ekonomiczno-Administracyjne na Wydziale Prawa UJK we Lwowie (1930-1939)
  wspólnie z A. Redzik, "Wschodni Rocznik Humanistyczny", 2011, t. VII, s. 285-291.
 43. Pomnik Franciszka Smolki we Lwowie
  "Palestra Świętokrzyska", 2011, nr 17-18, s. 27-30.
 44. Historia adwokatury
  wspólnie z A. Redzik, Warszawa 2012, s. 400.
 45. Aleksander Mniszek Tchorznicki
  "Cracovia Leopolis", 2012, nr 2, s. 44-52.
 46. Prawo adwokackie z 1932 roku w obiektywie prasy z epoki
  "Palestra Świętokrzyska", 2011, nr 17-18, s. 27-30.
 47. Więziennictwo galicyjskie do roku 1914
  "Przegląd Więziennictwa Polskiego", 2012, nr 74-75, s. 307-333.
 48. Kandydatura adwokacka w Galicji w latach 1849-1932
  "Palestra", 2012, nr 9-10, s. 243-254.
 49. Jarosławska prasa szkolna okresu dwudziestolecia międzywojennego
  "Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia", 2011-2012, t. XIX, s. 174-179.
 50. Poczet sędziów krakowskich. Cz. I.
  "Krakowskie Zeszyty Sądowe", 2013, nr 1, s. 88-101.
 51. Historia ustroju Adwokatury Polskiej w źródłach wspólnie z A. Redzik, M. Zaborski
  Warszawa 2013, ss. 448.
 52. Poczet sędziów krakowskich. Cz. II.
  "Krakowskie Zeszyty Sądowe", 2013, nr 2, s. 58-77.
 53. Adwokat, działacz, filantrop - Józef Malinowski
  "Cracovia Leopolis", 2013, nr 1, s. 33-34.
 54. Poczet sędziów krakowskich. Cz. III.
  "Krakowskie Zeszyty Sądowe", 2013, nr 3, s. 64-79.
 55. Zwierzchnicy sądownictwa galicyjskiego
  Warszawa 2013, ss. 160.
 56. Poczet sędziów krakowskich. Cz. IV.
  "Krakowskie Zeszyty Sądowe", 2013, nr 4, s. 77-96.
 57. Poczet sędziów krakowskich. Cz. V.
  "Krakowskie Zeszyty Sądowe", 2013, nr 5, s. 70-83.
 58. Adwokaci polscy w austriackiej Radzie Państwa. Cz. I.
  "Palestra Świętokrzyska", 2013, nr 23-24, s. 31-34.
 59. Poczet sędziów krakowskich. Cz. VI.
  "Krakowskie Zeszyty Sądowe", 2013, nr 6, s. 64-78.
 60. Poczet sędziów krakowskich. Cz. VII.
  "Krakowskie Zeszyty Sądowe", 2013, nr 7-8, s. 86-100.
 61. Poczet sędziów krakowskich. Cz. VIII.
  "Krakowskie Zeszyty Sądowe", 2013, nr 9, s. 69-81.
 62. Adwokaci polscy w austriackiej Radzie Państwa. Cz. II
  "Palestra Świętokrzyska", 2013, nr 25-26, s. 31-35.
 63. Poczet sędziów krakowskich. Cz. IX.
  "Krakowskie Zeszyty Sądowe", 2013, nr 10, s. 82-97.
 64. Poczet sędziów krakowskich. Cz. X.
  "Krakowskie Zeszyty Sądowe", 2013, nr 11, s. 63-77.
 65. Poczet sędziów krakowskich. Cz. XI.
  "Krakowskie Zeszyty Sądowe", 2013, nr 12, s. 46-58.
 66. Prezydenci izb adwokackich (1862-1932)
  Jarosław 2014, ss. 112.
 67. Nadprokuratoria Państwa we Lwowie i jej zwierzchnicy (1)
  "Cracovia Leopolis", 2014, nr 2, s. 7-9.
 68. Poczet sędziów krakowskich. Cz. XII.
  "Krakowskie Zeszyty Sądowe", 2014, nr 1, s. 65-77.
 69. Poczet sędziów krakowskich. Cz. XIII.
  "Krakowskie Zeszyty Sądowe", 2014, nr 2, s. 90-101.
 70. Poczet sędziów krakowskich. Cz. XIV.
  "Krakowskie Zeszyty Sądowe", 2014, nr 3, s. 44-59.
 71. Poczet sędziów krakowskich. Cz. XV.
  "Krakowskie Zeszyty Sądowe", 2014, nr 4, s. 80-92.
 72. Adwokaci polscy w austriackiej Radzie Państwa. Cz. III
  "Palestra Świętokrzyska", 2014, nr 27-28, s. 32-37.
 73. Adwokatura Galicji w okresie wielkiej wojny 1914-1918
  "Palestra", 1914, nr 9, s. 312-322.
 74. Nadprokuratoria Państwa we Lwowie i jej zwierzchnicy (2)
  "Cracovia Leopolis", 2014, nr 3, s. 6-8, 29.
 75. C. K. Sąd Powiatowy i Obwodowy w Jarosławiu
  "Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia", 2013-2014, t. XX, s. 149-158.
 76. Galicyjskie mowy obrończe
  Kraków 2014, ss. 206.
 77. Poczet sędziów krakowskich. Cz. XVI.
  "Krakowskie Zeszyty Sądowe", 2014, nr 5, s. 57-69.
 78. Poczet sędziów krakowskich. Cz. XVII."Krakowskie Zeszyty Sądowe" 2014, nr 6, s. 109-121.
 79. Poczet sędziów krakowskich. Cz. XVIII."Krakowskie Zeszyty Sądowe" 2014, nr 7-8, s. 84-96.
 80. Zarys historii stowarzyszeń asystentów polskich szkół wyższych jako przyczynek do dziejów nauki polskiej"Karpacki Przegląd Naukowy" 2012, nr 3, s. 43-53.
 81. Poczet sędziów krakowskich. Cz. XIX."Krakowskie Zeszyty Sądowe" 2014, nr 9, s. 45-59.
 82. Poczet sędziów krakowskich. Cz. XX. "Krakowskie Zeszyty Sądowe" 2014, nr 10, s. 78-90.
 83. Poczet sędziów krakowskich. Cz. XXI. "Krakowskie Zeszyty Sądowe" 2014, nr 11, s. 51-67.
 84. Adwokaci polscy w austriackiej Radzie Państwa. Cz. IV. "Palestra Świętokrzyska" 2014, nr 29-30, s. 40-42.
 85. Poczet sędziów krakowskich. Cz. XXII. "Krakowskie Zeszyty Sądowe" 2014, nr 12, s. 56-65.
 86. Poczet sędziów krakowskich. Cz. XXIII. "Krakowskie Zeszyty Sądowe" 2015, nr 1, s. 58-67.
 87. Poczet sędziów krakowskich. Cz. XXIV. "Krakowskie Zeszyty Sądowe" 2015, nr 2, s. 68-77.
 88. Adwokaci polscy w austriackiej Radzie Państwa. Cz. V. "Palestra Świętokrzyska" 2015, nr 31-32, s. 99-101.
 89. Poczet sędziów krakowskich. Cz. XXV. "Krakowskie Zeszyty Sądowe" 2015, nr 3, s. 64-75.
 90. Poczet sędziów krakowskich. Cz. XXVI. "Krakowskie Zeszyty Sądowe" 2015, nr 4, s. 87-102.
 91. Poczet sędziów krakowskich. Cz. XXVII. "Krakowskie Zeszyty Sądowe" 2015, nr 5, s. 88-98.
 92. Poczet sędziów krakowskich. Cz. XXVIII. "Krakowskie Zeszyty Sądowe" 2015, nr 6, s. 73-82.
 93. Sąd Obwodowy w Wadowicach. Jego prezydenci i radcy (1882-1899) "Wadowiana. Przegląd Historyczno-Kulturalny" 2015, nr 18, s. 26-41.
 94. Poczet sędziów krakowskich. Cz. XXIX. "Krakowskie Zeszyty Sądowe" 2015, nr 7-8, s. 73-83.
 95. Poczet sędziów krakowskich. Cz. XXX. "Krakowskie Zeszyty Sądowe" 2015, nr 9, s. 72-83.
 96. Poczet sędziów krakowskich. Cz. XXXI. "Krakowskie Zeszyty Sądowe" 2015, nr 10, s. 77-81.
 97. Poczet sędziów krakowskich. Cz. XXXII. "Krakowskie Zeszyty Sądowe" 2015, nr 11, s. 50-64.
 98. Poczet sędziów krakowskich. Cz. XXXII. "Krakowskie Zeszyty Sądowe" 2015, nr 12, s. 39-47.
 99. Powstanie i organizacja Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego wspólnie z A. Redzik [w:] Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, Kraków 2015, s. 672-677.
 100. Poczet sędziów krakowskich. Cz. XXXIII. "Krakowskie Zeszyty Sądowe" 2016, nr 1, s. 49-60.
 101. Poczet sędziów krakowskich. Cz. XXXIV. "Krakowskie Zeszyty Sądowe" 2016, nr 2, s. 39-50.
 102. Poczet sędziów krakowskich. Cz. XXXV. "Krakowskie Zeszyty Sądowe" 2016, nr 3, s. 83-98.
 103. Adwokatura na łamach krakowskiego "Nowego Dziennika" "Palestra Świętokrzyska" 2016, nr 35-36, s. 112-118.
 104. Zwierzchnicy C. K. Sądu Powiatowego w Nowym Targu "Almanach Nowotarski" 2016, nr 20, s. 49-54.
 105. Sądownictwo powszechne w Galicji w latach 1855-1918 wspólnie z J. Kotliński, Jarosław 2016, ss. 527.
 106. Adwokaci polscy w austryackiej Radzie Państwa. Cz. VI. "Palestra Świętokrzyska" 2016, nr 37-38, s. 96-97.
 107. Stowarzyszenia sędziowskie Małopolski w pierwszych latach niepodległości "Palestra Świętokrzyska" 2017, nr 39-40, s. 104-107.
 108. Historia Krakowskiej Izby Adwokackiej (1862-1939) Sopot 2017, ss. 358.
 109. Galicyjska ustawa przeciwko opilstwu jako przyczynek do dziejów ustawodawstwa przeciwdziałającemu alkoholizmowi "Przegląd Prawno-Ekonomiczny" 2017, nr 40, s. 70-87.
 110. Z historii lwowskich zakładów karnych "Palestra Świętokrzyska" 2018, nr 43-44, s. 73-80.
 111. Słów kilka o wykonywaniu kary śmierci według austriackiej procedury karnej z 1873 r. na przykładzie Galicji "Palestra Świętokrzyska" 2018, nr 45-46, s. 30-34.
 112. Marceli Tarnawiecki "Polski Słownik Biograficzny" 2018, t. LII/3, z. 214, s. 340-341.
 113. Czarnek Marian, Dobrowolski Adam Kazimierz, Drzewicki Jan [w:] Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich, t. III, z. 1, red. A. Redzik, Warszawa 2018.
 114. Zamknięcie list adwokatów i aplikantów adwokackich w okresie dwudziestolecia międzywojennego, [w:] Adwokatura - Historia, Współczesność, Przyszłość, red. T.J. Kotliński, M. Grzesik-Kulesza, Jarosław 2019, s. 71-89. Nieskazitelny charakter jako podstawa wpisu na listę adwokatów w Polsce w okresie międzywojennym "The Voice of Law - Allerhand Law Review" 2019, t. 2, nr 1, s. 192-200.
 115. Udział Adwokatury w uroczystościach pogrzebowych Marszałka Józefa Piłsudskiego "Palestra Świętokrzyska" 2019, nr 49-50, s. 86-90.
 116. Pierwsi adwokaci przemyscy "Podkarpacki Kwartalnik Adwokacki" 2020, nr 1, s. 2-3.
 117. Sądownictwo górnicze w Galicji wspólnie z J. Kotliński, "The Voice of Law - Allerhand Law Review" 2020, t.3, nr 1, s. 186-196.
 118. Pierwsi adwokaci rzeszowscy, cz. I "Podkarpacki Kwartalnik Adwokacki" 2020, nr 2, s. 2-3.
 119. Pochówek w Galicji. Wybrane zagadnienia administracyjno - prawne. Część I. "Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego" 2020, t. XXIII, s. 229-253.
 120. Sposób wyboru, skład i organizacja Naczelnej Rady Adwokackiej według prawa adwokackiego z 1938 r. "Palestra Świętokrzyska" 2020, nr 53-54, s, 146-149.
 121. Pierwsi adwokaci rzeszowscy, cz. II "Podkarpacki Kwartalnik Adwokacki" 2020, nr 3-4, s. 2-3.
 122. Pierwsi adwokaci jarosławscy "Podkarpacki Kwartalnik Adwokacki" 2021, nr 5, s. 2-3.
 123. Pierwsi adwokaci jasielscy "Podkarpacki Kwartalnik Adwokacki" 2021, nr 6, s. 4-5.
 124. Prezydenci i radcy Sądu Obwodowego w Rzeszowie (1855-1891) "Prace Historyczno-Archiwalne", 2021, t. XXXIII.
Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy prowadzonej przez Kancelarię działalności. Przyjęcie przez Kancelarię zlecenia w zakresie pomocy prawnej wymaga osobistego kontaktu i nie może nastąpić za pośrednictwem niniejszej strony.